به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پاکسان در خصوص بودجه و عملکرد ٩ ماهه خود توضیحاتی ارائه نموده است.