به گزارش بورس ٢۴، این روزها بازار پذیرش و درج نماد شرکت های دامداری و کشت و صنعت حسابی داغ و شرکت های بسیاری در این حوزه درج نماد و حتی در بازار عرضه شده اند. این بار اما نوبت به شرکت کشت و دام قیام اصفهان بود تا به عنوان یکصد و شصت و هفتمین نماد معاملاتی در فرابورس درج نماید شود. گفتنی است، این شرکت با نماد زقیام و در گروه زراعت و خدمات وابسته قرار گرفته است.