به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پاکسان شفاف سازی از اخرین وضعیت خود ارائه کرد.