به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کیسون افزایش سرمایه ۵٠ درصدی برای رساندن سرمایه خود از ٣٨۴ میلیارد تومان به سطوح ۵٧۶ میلیارد تومان را به تصویب هیئت مدیره خود رساند. گفتنی است، این افزایش سرمایه به صورت ترکیبی و از محل سود انباشته و آورده نقدی اجرایی خواهد شد.