به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در پیش بینی بر اساس عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه با ٧٨ درصد تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبل از آن برای هر سهم ۵٣٨ ریال سود پیش بینی کرد. علت اصلی این تعدیل مثبت افزایش ٢٢٢٩٨ میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی می باشد که شرکت ان را ناشی از افزایش نرخ محصولات دانسته است. گفتنی است در مدت ۶ ماهه فولاد برای هر سهم ٢٩٨ ریال سود شناسایی نمود که معادل ۵۵ درصد سود پیش بینی شده می باشد.