به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آلومینیوم ایران اگر چه با تعدیل مثبت ١٩ درصدی همراه شد اما عدد ریالی این تعدیل اندک و تنها سود شرکت به سطوح ۶٨ ریال افزایش یافت. همچنین،این شرکت موفق به پوشش تنها ٢٢ درصدی سود خود در عملکرد ۶ ماهه شده است اما کاهش هزینه های مالی و دست یابی به سود عملیاتی از نکات بارز و مثبت این شرکت فلزی محسوب می شود.