به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) در پیش بینی بر اساس عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه با ۶٠ درصد تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبل از آن برای هر سهم ١۵٠ ریال سود پیش بینی کرد. رشد ٢٩٩۵ میلیارد ریالی فروش را می تواند عامل اصلی این تعدیل مثبت دانست. گفتنی است هرمز در مدت ۶ ماهه عملکرد نسبتا مطلوبی داشته و برای هر سهم ٨۵ ریال سود محقق نموده که معادل ۵٧ درصد بودجه می باشد.