در بین محصولات این صنعت، گروه محصولات پودر و پاک کننده بالاترین منافع صادراتی و شامپوها کمترین منافع را دارند. همچنین پودر و پاک کننده ها بالاترین ریسک و صابون ها کمترین ریسک صادراتی را دارا هستند.