به گزارش کدال نگر بورس٢۴،روز یکشنبه مصادف با بیست و ششم شهریور ماه شاهد عرضه سخاب ۴ در بازار فرابورس خواهیم بود.