به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ اعتباری ملل (وملل) در پیش بینی بر اساس عملکرد ٣ ماهه با ٢٠ درصد تعدیل منفی سود هر سهم خود را به ١٧٣ ریال کاهش داد. افزایش هزینه های مالی از ۶ به ٢۶٨ میلیارد ریال علت اصلی این افت سود بود. در ٣ ماهه منتهی به خرداد وملل برای هر سهم ۵۴ ریال زیان شناسایی نمود.