به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ اعتبرای ملل (وملل) در اصلاحیه ای زیان محقق شده در ٣ ماهه منتهی به خرداد ماه خود را از ۴۵ به ۵۴ ریال افزایش داد. رشد ۵۵ میلیارد ریالی هزینه مطالبات مشکوک الوصول علت اصلی این افزایش زیان بود. گفتنی است وملل در بودجه خود برای هر سهم ٢١٧ ریال سود پیش بینی نموده است.