به گزارش کدال نگر بورس٢۴،لبنیات کالبر مجوز افزایش سرمایه ١٠ میلیارد تومانی خود را برای رساندن سرمایه به ٣۵ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را دریافت نمود.