به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پالایش نفت اصفهان در خصوص عملکرد٣ ماهه و بودجه خود به ارائه توضیحاتی پرداخت.