چدن با توجه به وضعیت تولید و فروش خود پتانسیل خوبی دارد. این سهم که روز گذشته عرضه اولیه شده، امروز صف خرید سنگینی دارد.