اگر نیاز به این است که صنعتی را در بورس تکمیل کنیم یا شرکتی به بورس بیاوریم، اولویت با شرکتی است که در صنایع ایجاد تنوع نماید.

بورس 24:هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر است که رئیس هیئت مدیره سازمان یا یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان؛ رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یکی از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛ یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛ یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛ یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛ مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی عهده دار ایفای تعهدات این هیئت هستند.

در همین راستا، فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران به عنوان یکی از اعضای هیئت پذیرش بورس انتخاب شد.

فردین آقابزرگی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده در خصوص ورود به هیئت پذیرش بورس تهران به خبرنگار بورس 24 گفت: از روز گذشته بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت پذیرش بورس ایفای نقش می کنم.

وی افزود: نقطه تمرکز و حساس انتخاب صنایع و شرکت های برتر، سرمایه، سابقه سود و زیان و ترکیب سهامداری آن ها برای ورود به بورس است.

آقابزرگی گفت: اگر نیاز به این است که صنعتی را در بورس تکمیل کنیم یا شرکتی به بورس بیاوریم، اولویت با شرکتی است که در صنایع ایجاد تنوع نماید.

وی گفت: شرکت های متعددی در یک صنعت داریم ولی در صنعتی که حتی می تواند پیشرو باشد، ممکن است شرکت های انگشت شماری وجود داشته باشد که ما به عنوان اعضای هیئت پذیرش لازم است برای تنوع در صنایع، در این مسائل هم ورود پیدا کنیم.