متوسط اجاره بها در تهران در هر یک از دو ماه اول تابستان امسال، به ترتیب ١٨ و ١۵ درصد افزایش پیدا کرد. این بدان معنا است که قراردادهای اجاره سال ٩۵ در جریان تمدید در تابستان ٩۶ بطور میانگین ١۶ درصد افزایش نرخ پیدا کرده است که در مقایسه با تورم عمومی، حکایت از افزایش ۵ درصدی هزینه واقعی اجاره نشینی در سال ٩۶ در مقایسه با سال ٩۵ دارد...

بورس 24 : اجاره بها در تهران طی ماه­های گذشته با رشد دو رقمی زیر 20 درصد، سال متفاوت (سخت) برای اجاره نشین­های پایتخت رقم زد.

متوسط اجاره بها در تهران در هر یک از دو ماه اول تابستان امسال، به ترتیب 18 و 15 درصد افزایش پیدا کرد. این بدان معنا است که قراردادهای اجاره سال 95 در جریان تمدید در تابستان 96 بطور میانگین 16 درصد افزایش نرخ پیدا کرده است که در مقایسه با تورم عمومی، حکایت از افزایش 5 درصدی هزینه واقعی اجاره نشینی در سال 96 در مقایسه با سال 95 دارد.

متوسط اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر تهران به شرح زیر است:

منطقه

متوسط اجاره بها - بر حسب 1000 ریال

1

439

2

405

3

444

4

287

5

322

6

378

7

310

8

295

9

213

10

223

11

230

12

207

13

273

14

236

15

176

16

175

17

161

18

145

19

136

20

149

21

211

22

213