به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چدن سازان که به زودی شاهد عرضه اولیه سهامش خواهد بود شفاف سازی در خصوص پشبینی درآمد سود سال ٩۶ ارائه کرده است.