به احتمال زیاد شاهد افزایش نرخ شیر در نیمه دوم سال باشیم. ضمن اینکه احتمالا در نیمه دوم سال شاهد نرخ تغییرات در سایر محصولات نیز باشیم. نیمه دوم شاهد شرایط بهتری در بودجه و سودآوری شرکت خواهیم بود.