سایر خدمات همچون پوزهای بی سیم و خدمات جدید نیز به مجموعه خدمات آپ اضافه خواهد شد. شرکت آسان پرداخت پرشین با تمامی بانک ها نیز در ارتباط است و برای انجام معامله و قرارداد با آن ها در حال مذاکره است. نتایج خوبی نیز به همراه خواهد داشت که همگی منجر به افزایش درآمد برای شرکت خواهد شد.