به گزارش کدال نگر بورس٢۴،کاشی تکسرام که پیش ازاین بازار انتظار تعدیل مثبتش را داشت با کاهش و تعدیل منفی سود همراه شد.