اتفاق بود؛ متاسفم! رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در یک مقطعی نگران بودیم که مؤسسات غیر مجاز سرمایه‌ های مردم را در خطر می‌ اندازند، در ادامه گفت: بابت اتفاقی که افتاد متأسف هستیم، اما در حال حاضر هیچ مؤسسه‌ ای به این شکل دیگر نمی‌ تواند شروع به کار کند...

بورس 24: رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در یک مقطعی نگران بودیم که مؤسسات غیر مجاز سرمایه‌ های مردم را در خطر می‌ اندازند، در ادامه گفت: بابت اتفاقی که افتاد متأسف هستیم، اما در حال حاضر هیچ مؤسسه‌ ای به این شکل دیگر نمی‌ تواند شروع به کار کند. 

منبع: ایسنا