به گزارش کدال نگر بورس٢۴,افزایش سرمایه ۵٠ درصدی کیسون از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته به تصویب هیئت مدیره رسید.