کیسون یک سهم تجهیزاتی در بازار پایه است.سهامداران زیادی در این سهم درگیر شده اند و علیرغم وعده وعیدهای مدیران کیسون هنوز رخداد با اهمیتی در شرکت از جمله پذیرش در یکی از بازارهای بورس و فرابورس اتفاق نیفتاده است.در روزهای اخیر گمانه زنی هایی در خصوص پیشرفت افزایش سرمایه این شرکت در فضای مجازی منتشر شد.یک مقام مسئول در کیسون به این شایعات پاسخ داده است...