به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حفاری شمال در گزارش٣ ماهه با تعدیل منفی ٣۴ درصدی سود ۴٠۶ ریالی خود را تا سطوح ٢۶٧ ریال به ازای هر سهم کاهش داد. گفتنی است، شرکت همچنین پوشش ضعیف ٧ درصدی بودجه را به دلیل کاهش قابل توجه حاشیه سود خود به همراه داشته است.