خبرنگار بورس ٢۴ امروز موفق شد با زاهدی منش مدیر امور سهام شرکت کیسون درباره دلیل متوقف ماندن نماد گفتگو کند. وی ابراز داشت: شرکت کیسون دقیقا روز برگزاری مجمع یعنی ٣١ تیر ماه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری را که برای بازگشایی نماد لازم بود، در سامانه بورس منتشر کرد و این گزارش در همان روز بر روی سامانه کدال قرار گرفت...