بیشترین رشد قیمتی را کترام به نام خود ثبت کرده است.این سهم توانسته ظرف ۴ ماه گذشته با حرکت صعودی پرشتابی بیش از ٢٠٠ درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود نماید. پس از آن کلوند با اختلاف زیادی در رتبه دومین بیشترین بازدهی قرار گرفت. این سهم از ابتدای امسال تا کنون ٣٣ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. سایر نمادهای گروه یعنی کساوه، کهرام و کسعدی رشد قیمتی اندکی داشتند...

بورس 24 : گروه کاشی و سرامیک از ابتدای سال جاری تاکنون فراز و فرود زیادی را تجربه کرده است. در این گروه نمادهای کحافظ و کچینی به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات حدود 6 ماه است که متوقف شده اند و از گردونه معاملات دور هستند.

نماد کپارس که از ابتدای امسال تا هفته ابتدایی خرداد ماه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و توانست از مرز 10000 ریال نیز عبور کند ظرف دو ماه گذشته متحمل افت قیمتی سنگینی شد. بدین ترتیب بازدهی 4 ماهه این سهم در ابتدای سال جاری به منفی 32 درصد رسید.

اما بیشترین رشد قیمتی را کترام به نام خود ثبت کرد. این سهم توانسته ظرف 4 ماه گذشته با حرکت صعودی پرشتابی بیش از 200 درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود نماید. پس از آن کلوند با اختلاف زیادی در رتبه دومین بیشترین بازدهی قرار گرفت. این سهم از ابتدای امسال تا کنون 33 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. سایر نمادهای گروه یعنی کساوه، کهرام و کسعدی رشد قیمتی اندکی داشتند.

بررسی روند قیمتی سهام گروه کاشی و سرامیک ار ابتدای سال 96 تا کنون
نماد ابتدای 96 فعلی بالاترین کمترین میزان بازدهی
کپارس 9540 6460 10700 6300 -32
کلوند 1800 2,400 2,550 1,810 33
کساوه 2590 2,770 3,670 2550 7
کهرام 2160 2,240 2,700 1920 4
کسعدی 1750 1810 2440 1650 3
کترام 1130 3420 1130 3,480 203
کحافظ از 95/08/29 بدلیل ابهام در ارایه اطلاعات متوقف است
کچینی از 95/08/10 بدلیل ابهام در ارایه اطلاعات متوقف است

با آزادسازی موصل و پیش بینی بهبود وضعیت صاردات محصولات صنعت کاشی و سرامیک به منظور بازسازی این شهر یکبار دیگر بازار نسبت به این گروه خوشبین شده است. به همین منظور مروری بر روند قیمتی عمده ترین محصولات شرکتهای کاشی و سرامیک در طول 4 ماه گذشته خواهیم داشت.

به طور کلی با در نظر گرفتن نرخ فروش محصولات در تیر ماه بیشترین رشد قیمتی را شرکتهای کاشی ساوه، کاشی تکسرام و کاشی الوند داشتند.

*لازم به ذکر است کچینی به دلیل عدم ارایه گراش فعالیت ماهانه در این جدول نیامده است.

نام محصول واحد فروردین درصد تغییر
اردیبهشت به فروردین
اردیبهشت درصد تغییر
خرداد به اردیبهشت
خرداد درصد تغییر
تیر به خرداد
تیر
کاشی پارس (کپارس)
انواع کاشی دیوار متر مربع 121,748 14 139,397 2 142,793 7 153,304
انواع کاشی پرسلانی متر مربع 189,053 3 195,013 13 220,856 4 230,311
محصولات خریداری شده متر مربع 724,958 -8 670,552 381 3,227,723 -69 998,834
کاشی الوند (کلوند)
کاشی دیوار مترمربع 163,996 -7 152,646 1 153,726 10 168,926
کاشی کف مترمربع 116,834 -11 103,639 10 113,563 10 125,023
کاشی پرسلان مترمربع 167,822 4 175,053 0 174,409 13 197,910
سایر مترمربع 1,072,553 11 1,192,263 -13 1,039,108 -4 993,692
کاشی ساوه (کساوه)
چینی بهداشتی کیلو گرم 22,512 35 30,406 28 38,850 -6 36,568
کاشی دیوار متر مربع 147,664 -5 139,878 -11 124,463 19 148,269
کاشی کف متر مربع 152,398 -22 118,816 33 158,490 -4 151,380
گرانیت بهسرام (کهرام)
کاشی گرانیتی متر مربع 191,880 -3 185,259 -3 180,497 13 204,040
کاشی سعدی (کسعدی)
کاشی کف متر مربع 100,583 0 100,634 0 100,634 4 104,212
کاشی تکسرام (کترام)
محصول لعابدار سایز 60*60 متر مربع 148,662 10 163,856 -10 147,108 13 166,174
محصول لعابدار سایز 120*60 متر مربع 337,422 -18 275,347 2 281,096 16 327,242
محصول لعابدار سایز 30*30 متر مربع 200,822 -8 184,078 7 197,159 -11 175,259
محصول خارج از استاندارد متر مربع 25,401 4 26,413 -13 23,000 34 30,825
محصول لعابدار سایز 50*50 مترمربع 0   0   0   114,843
کاشی حافظ (کحافظ)
کاشی دیوار متر مربع 75,758 -15 64,449 16 74,516 7 79,490
کاشی کف متر مربع 70,513 -15 60,109 10 66,393 13 74,768
کاشی پرسلانی متر مربع 162,698 52 247,911 -9 225,497 -46 122,524
حاشیه و تک گل مترمربع 0   0   0   0