به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کیسون در خصوص عملکرد٣ ماهه خود اقدام به ارائه توضیحاتی نمود.