بسیاری از شرکت هایی که همزمان با حفاری شمال مجمع خود را برگزار کرده بودند نماد آنها چند روز پس از مجمع بازگشایی شد اما نماد حفاری شمال همچنان متوقف مانده است.