به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سیل گزارشات عملکرد ٣ ماهه شرکت ها جاری شده و در ادامه به بررسی گزارشات ٣ ماهه عملکرد چند شرکت می پردازیم.