مجمع امروز صنعتی آما با حضور حداکثری سهامداران شرکت تشکیل شد.