به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی فارابی «شفارا» بودجه ٣ ماهه خود را با ١۶ درصد تعدیل منفی و پیش بینی ١۵١۵ ریال زیان برای هر سهم منتشر کرد. افت ١۶٣ میلیارد ریالی فروش را می توان عامل اصلی افزایش زیان دانست. شفارا در ٣ ماهه ۶٢١ ریال زیان برای هر سهم شناسایی نمود.