به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پالایش نفت تبریز با تعدیل مثبت سنگین و قابل توجه ١٨٢ درصدی سود ٣۴٨ ریالی سال ٩۵ را به سطوح ٩٨١ ریال به ازای هر سهم افزایش داد. گفتنی است،شرکت در سال ٩۴ به زیان رسیده که برای سال ٩۵ به سود خالص قابل توجه ٣٨١ میلیارد تومانی دست یافته است.