منحنی نوسانات قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای سال ٩٠ تا پایان سال ٩۵ نشان می ­دهد: سطح قیمت، بعد از جهش در بهار ٩٢، به مدت تقریباً دو سال، در سطح متر مربعی ۴ میلیون تومان (میانگین قیمت آپارتمان در تهران) ثابت ماند و پس از آن یعنی از ابتدای سال ٩۵ با خروج معاملات خرید از رکود و بروز پیش رونق، ریزنوسانات قیمتی نیز آغاز شد...

بورس 24 : روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال 90 تا پایان سال 95 در شهر تهران بیانگر وجود روند با ثبات نسبی برای قیمت از تابستان 92 تا پایان سال گذشته در سطح متر مربعی 4 تا 4.5 میلیون تومان است.

منحنی نوسانات قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای سال 90 تا پایان سال 95 نشان می ­دهد: سطح قیمت، بعد از جهش در بهار 92، به مدت تقریباً دو سال، در سطح متر مربعی 4 میلیون تومان (میانگین قیمت آپارتمان در تهران) ثابت ماند و پس از آن یعنی از ابتدای سال 95 با خروج معاملات خرید از رکود و بروز پیش رونق، ریزنوسانات قیمتی نیز آغاز شد.

این ریزنوسانات، قیمت مسکن را طی یکسال اخیر متر مربعی در حد 500 هزار تومان افزایش داده است. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران، در هر یک از سال ­های 91 و 92، متر مربعی یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.