به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سهامداران حفاری شمال با تقسیم سود ٧ تومانی در مجمع همراه شدند و سود بالایی به دست نیاوردند