مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی ٩۵ شرکت حفاری شمال صبح امروز آغاز به کار کرد...