به گزارش کدال نگر بورس٢۴،دو شرکت سرمایه گذاری بوعلی و نیروسرمایه صوت های مالی مهمی از آخرین عملکرد خود را منتشر کردند.