به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سهامداران پتروشیمی فجر با دریافت سود نقدی ٧۵ تومانی در مجمع همراه شدند.