قرار بود، کارخانه ارج احیا شود، اما چرا هنوز وعده های ساماندهی این کارخانه محقق نشده است؟ معاون وزیر صنعت در این باره می گوید...

بورس 24: صالحی نیا معاون وزیر صنعت در رابطه با سرنوشت احیاء کارخانه ارج و اینکه چرا هنوز وعده برای ساماندهی این کارخانه محقق نشده است، گفت: همچنان سهامداران ارج مشغول مذاکره با خریداران هستند.

او گفت: وزارت صنعت نیز از طریق کارگروه های مربوطه این موضوع را بررسی می کند.

تسنیم