رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه موسساتی که فعالیت آنان در بازار غیر متشکل پولی است از هفت دولت آزاد هستند و بانک مرکزی نیز کوچکترین نظارتی بر عملکرد آن ها ندارد...

بورس 24: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه موسساتی که فعالیت آنان در بازار غیر متشکل پولی است از هفت دولت آزاد هستند و بانک مرکزی نیز کوچکترین نظارتی بر عملکرد آن ها ندارد.

پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت وگوی خودافزود: بانک مرکزی از ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود در خصوص نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی اعتباری استفاده نمی کند و این باعث شده اصطلاحا موسسات مالی غیر مجاز در بازار پول کشور جولان دهند و بخش قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص دهند.

منبع: خانه ملت