به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تاپیکو افزایش سرمایه سنگین خود را به شرح ذیل به تصویب هئیت مدیره رساند افزایش سرمایه ای که...