به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بهمن دیزل با تقسیم سود ۶٠ تومانی در مجمع سود خوبی بین سهامداران خود توزیع نمود