به گزارش کدال نگر بورس٢۴، ایران مرینوس سودسال ٩۶ را با روند کاهشی به نسبت سال ٩۵ پیشبینی کرده است.