حال پس از گذشته حدود ٢سال از ماجرای پر حاشیه کنتور سازی هنوز وضعیت سهامدران شرکت مشخص نیست و بررسی ها در خصوص این پرونده ادامه دارد. هر از چند گاهی شایعه خرید سهام توسط سهامداران حقوقی و یا برخی شرکت ها به گوش می رسد ولی از سوی مقام مسئولی به درستی تایید نمی گردد...