در حال حاضر وضعیت صادرات کاشی و سرامیک مطلوب است زیرا عراق همچنان از خریداران اصلی محصولات این صنعت محسوب می شود.