به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حفاری شمال موفق به تعدیل مثبت در بودجه سال مالی ٩۶ به شرح ذیل شد.