به گزارش کدال نگر بورس٢۴، این سهم پتروشیمی به دلیل زیان سنگین در مجمع سود تقسیمی به هرماه نداشت.