اکثر سهام گروه کاشی و سرامیک از هفته پایانی اسفند ماه تحرکات مثبتی را آغاز کردند و تا امروز بازدهی های مطلوبی را عاید سهامداران خود نمودند.