یک مقام اجرایی شرایط عملیاتی پتروشیمی شیراز را مناسب ارزیابی کرد و اذعان داشت: حتی اگر هزینه های مالی شرکت نیز کاهش نیابد امسال پتروشیمی شیراز با چشم انداز سودآوری مناسبی همراه است. پیش بینی می شود در گزارش های میان دوره ای که در ماه های آینده منتشر خواهد شد شاهد تعدیل مثبت شیراز باشیم...