​صف نشینان کاشی تکسرام مواظب باشند، جو روانی ناشی از بازی سفته بازان سهم را بالا می برد. سهامداران خرد مواظب باشند زیان نکنند.