به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کاشی تکسرام هم طی اطلاعیه ای بر عدم رویداد با اهمیت در بودجه خود مهر تایید زد.